Matcbetingelser på GivingTuesday

GivingTuesday – vilkår og betingelser for program for matching av bidrag («betingelser»)

Ved å gjennomføre et hvilket som helst trinn for å delta i Facebook GivingTuesday Donation Match Program (“programmet”), inkludert, men ikke begrenset til enten å gi eller motta eller forsøke å motta bidrag eller matchede bidrag direkte eller på vegne av andre, som du er innforstått med er tilstrekkelige overveielse, samtykker du i følgende betingelser på vegne av deg selv, dine arvinger, verger, fullbyrdere, administratorer og eventuelt andre, utført av eller via deg:

Programmet er et program for matching av bidrag fra Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California, USA. 94025 («Facebook»). Gi et bidrag via en godkjent betalingsmåte til en USA-basert veldedig 501(c)(3)-organisasjon ved å bruke bidragsverktøyene som Facebook tilbyr på Facebook-plattformen i forbindelse med programmet for matching, inkludert innsamlingsaksjoner, bidragsknapper, sideinnlegg og direktesendte videoer (samlet omtalt som «funksjoner for veldedige bidrag», eller enkeltvis som «funksjon for veldedige bidrag») fra kl. 08.00.00 EST tirsdag 3. desember 2019 («GivingTuesday»), og Facebook vil matche hele bidragsbeløpet til fordel for innsamlingsaksjonen du har valgt, underlagt verifisering av ditt opprinnelige bidrag etter Facebooks eget skjønn, opptil totalt USD 7 000 000 i matchede bidrag (“tilbud“). Tilbudet er kun gyldig på GivingTuesday og er begrenset til maksimumsbeløp på opptil USD 7 000 000 i matchede bidrag totalt, opptil USD 20 000 per bidragsgiver og opptil USD 100 000 per veldedige organisasjon. Betalinger eller bidrag som utføres via andre deler av Facebooks plattform, nettsted eller app enn funksjoner for veldedige bidrag, inkludert bidrag gitt til gavefond, innsamlingsaksjoner for personlige formål eller via Instagrams bidragsetiketter, kvalifiserer ikke til tilbudet.  Opprinnelige bidrag, matchede bidrag og alle andre fordeler knyttet til programmet kan samlet bli omtalt som «fordeler» i disse betingelsene. 

Din deltakelse i programmet, forsøk på eller faktisk bruk av eller tilgang til relaterte fordeler og bruk av andre Facebook-produkter og -tjenester er underlagt Facebook-plattformens betingelser, inkludert, men ikke begrenset til Facebooks betingelser og betingelser for veldedige bidrag (avhengig av din aktivitet), inkludert alle vilkår, betingelser og retningslinjer innlemmet i dem (samlet omtalt som «TOS» – tjenestevilkår), og anses som en del av «tjenester» slik de er definert i TOS. TOS er en del av disse betingelsene gjennom denne referansen. Disse betingelsene kommer i tillegg til (og ikke i stedet for) TOS. Facebook forbeholder seg retten til når som helst å kreve at du overleverer, og du godtar tidsrammen for overlevering, dokumentasjon, informasjon eller annet bevis at du er kvalifisert eller på annen måte overholder kravene til disse betingelsene og TOS. Programmet er ugyldig der det er forbudt ved lov.

For å delta i programmet ved enten å gi et bidrag eller motta et matchet bidrag må du

  • ha en gyldig Facebook-konto (for å gi et bidrag)
  • være over 18 år og myndighetsalderen i jurisdiksjonen der du er bosatt, for å delta
  • ikke forsøke å samle inn, overføre eller bruke penger forbundet med aktiviteter, enkeltpersoner eller enheter i land eller regioner som er underlagt omfattende amerikanske sanksjoner, forbundet med eller på vegne av personer eller enheter som er oppført på listen «Specially Designated Nationals or Blocked Persons», eller forbundet med andre formål som på andre måter bryter gjeldende amerikanske eller ikke-amerikanske handelssanksjoner
  • ha juridisk myndighet til å handle på vegne av enhver organisasjon som du eventuelt handler på vegne av
  • overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter i forbindelse med all deltakelse i programmet, inkludert, men ikke begrenset til å gi, oppfordre til å gi eller være involvert i et opprinnelig eller matchet bidrag, eller bruk eller mottak av bidragspenger, og
  • ikke engasjere deg i uautentisk atferd eller atferd Facebook anser som upassende, truende eller ulovlig, eller som er ment å irritere, fornærme eller trakassere andre personer eller enheter, overdrive et bidragsbeløp, handle i egeninteresse, undergrave integriteten eller formålet til programmet på noen som helst måte, eller bryte noen av bestemmelsene i disse betingelsene eller i TOS
  • være i stand til og villig til å motta matchede bidrag fra Facebooks partner Network for Good, som betaler ut de matchede bidragene for dette programmet.

Du godtar om nødvendig og innenfor tidsrammen som angis av Facebook, å signere og at den veldedige eller ideelle organisasjonen din må signere dokumentasjon før fordeler tildeles. Du godtar å være bundet av Facebooks beslutninger, som er endelige og bindende på alle måter. Facebook forbeholder seg retten til når som helst å diskvalifisere en fordelsmottaker eller en potensiell mottaker for ikke å overholde disse betingelsene eller gjeldende lovgivning, selv etter en offentlig eller annen varsling eller kunngjøring av mottaker. Facebook beholder til enhver tid avgjørende bestemmelsesrett over alle bidrag som mottas og matches, og kan i sjeldne tilfeller omfordele eller nekte å matche bidrag når en veldedig organisasjon eller innsamlingsaksjon ikke oppfyller juridiske, lovbestemte, kvalifiseringsmessige, kontraktsmessige eller andre krav eller ikke overholder betingelsene.

Facebook forbeholder seg retten til å avbryte, suspendere eller endre hele eller deler av dette programmet eller tilbudet etter eget skjønn, når som helst uten varsel eller grunn og uten ansvar eller forpliktelse til å skaffe en erstatningsfordel eller annen kompensasjon, ved å kommunisere en endring via de samme kanalene som ble brukt til å publisere det opprinnelige tilbudet. Hvis du opptrer i strid med disse betingelsene, blir deltakelsen din, inkludert, men ikke begrenset til alle matchede bidrag, ugyldiggjort, og du må umiddelbart fraskrive deg alle fordeler, inkludert, men ikke begrenset til matchede bidrag som du har blitt tilbudt.

Du er enig i og forstår at bidrag ikke kan refunderes (inkludert, men ikke begrenset til, på bakgrunn av at bidraget ditt ikke ble matchet) unntatt hvis uttrykkelig oppgitt i Facebooks betalingsbetingelser for samfunnet (se del 4.2). Du bekrefter og erklærer at du har overholdt og vil overholde betingelsene, og at du ikke har gjort deg skyldig i bedrageri eller svindel da du søkte om å bli med i programmet eller gjorde krav på fordelene du fikk tilbud om. Som betingelse for å delta i programmet godtar du at Facebook kan velge å foreta en vurdering av deg og eventuelle personer med stor makt i din veldedige organisasjon (etter behov), og du samtykker i å samarbeide med Facebook i forbindelse med dette. Du godtar at din og ditt selskaps / din organisasjons deltakelse i programmet er avhengig av resultatene av vurderingen som Facebook ev. gjennomfører, og at Facebook kan diskvalifisere deg og ditt selskap / din organisasjon hvis resultatene avdekker en handling, en forseelse, en overtredelse eller et lovbrudd som omfatter moralsk fordervelse, eller noe som kan føre til dårlig rykte, forakt, skandale eller latterliggjøring for Facebook, eller noe som kan fornærme eller krenke programmet, fellesskapet eller en av Facebooks ansatte, agenter eller tilknyttede selskaper.

Facebook kan bruke dataene du sender inn i forbindelse med din deltakelse i programmet, som beskrevet i Facebooks retningslinjer for data. Du forstår og samtykker uttrykkelig i eksport av din informasjon, inkludert, men ikke begrenset til personopplysninger til USA og bruk der i forbindelse med administrasjon av dette programmet. Facebook kan utlevere dataene dine til tredjeparter for å gjøre eventuelle fordeler tilgjengelige for deg.

Du har det fulle ansvar for alle avgifter som er relatert til eller oppstår fra mottakelse av fordeler, og hvis nødvendig kan Facebook etter behov og eget skjønn sende inn et avgiftsskjema for fordelenes totalverdi til den amerikanske skatteetaten (Internal Revenue Service). Du er innforstått med at du kanskje må fylle ut ytterligere dokumentasjon angående avgiftsrapportering dersom Facebook etter eget skjønn anser det som nødvendig, før du mottar noen fordeler.

Du må ikke bruke bidraget på noen måte som bryter gjeldende lover, inkludert på en måte som anses som bestikkelse, ulovlig bonus, ulovlig kampanjebidrag eller noe annet brudd på gjeldende lover om korrupsjon, politisk aktivitet eller andre lover.

Hvis du er representant for regjeringen eller en politisk enhet, bekrefter du at ditt mottak og din bruk av bidrag overholder alle regler og forskrifter som gjelder for enheten eller organisasjonen din når det gjelder å motta ting av verdi. En regjeringsenhet inkluderer, men er ikke begrenset til, regjeringsbyråer på alle nivåer, bedrifter som eies eller kontrolleres av en regjeringsenhet eller -representant, og offentlige internasjonale organisasjoner (for eksempel FN eller Verdens helseorganisasjon). En regjeringsrepresentant inkluderer alle representanter, ansatte og alle andre som i kraft av sin stilling fungerer på vegne av noen av de ovennevnte, samt familiemedlemmene deres. En politisk enhet eller funksjoner betyr politiske partier, kampanjer og kandidater, inkludert alle representanter, ansatte og alle andre som i kraft av sin stilling fungerer på deres vegne, samt familiemedlemmene deres.

Fordeler kan ikke overføres eller tildeles videre. Ikke noe i disse betingelsene begrenser, utelukker eller endrer eller har til hensikt å begrense, utelukke eller endre lovbestemte forbrukergarantier eller impliserte betingelser eller garantier. En slik utelukkelse fra disse betingelsene vil utgjøre et brudd på vedtekter, lover eller regler eller føre til at en del av disse betingelsene blir ugyldiggjort («ikke-utelukkende garantier»). Så langt gjeldende lov tillater og bortsett fra ikke-utelukkende garantier leveres enhver fordel «SLIK DEN ER», uten representasjon eller garanti, verken uttrykt eller underforstått, reell, sedvane eller lovfestet, for tiden kjent eller senere vedtatt, laget av Facebook eller dets morselskap, tilknyttede selskaper, datterselskaper, avdelinger og promoteringspartnere eller noen av deres medarbeidere, representanter, direktører, medlemmer, ledere, agenter eller representanter (sammen med Facebook omtalt som «fritatte parter») eller som noen av de fritatte partene kan være ansvarlige for. Alle angivelige eller faktiske tvetydigheter eller avvik forbundet med programmet løses av Facebook etter eget skjønn. SOM EN BETINGELSE FOR Å DELTAKELSE GODTAR DU Å FRITA, AVVISE OG HOLDE SKADESLØSE (DVS. BESKYTTE OG/ELLER ERSTATTE) DE FRITATTE PARTER FRA OG MOT ALT ANSVAR FOR SKADER ELLER TAP AV NOE SOM HELST SLAG I FORBINDELSE MED DELTAKELSE I, REISE TIL OG FRA ELLER FORBEREDELSE TIL EN PROGRAMRELATERT AKTIVITET ELLER AKSEPT, BRUK ELLER MISBRUK AV FORDELER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER, DØD, TAP ELLER ULYKKE PÅ/AV PERSON ELLER EIENDOM (MEN (KUN HVIS DET ER PÅKREVD I HENHOLD TIL LOVGIVNING I DIN JURISDIKSJON) DENNE FRASKRIVELSEN OG SKADESLØSHOLDELSEN GJELDER IKKE FOR TILFELLER AV LEGEMSSKADE ELLER TAP AV LIV ELLER I DEN GRAD DØDSFALL ELLER PERSONSKADE SKYLDES UAKTSOMHET FRA FACEBOOK ELLER ANNEN TREDJEPART DER ANSVARET OVERFOR DEN SKADELIDTE ETTER LOVEN IKKE KAN SES BORT I FRA). Frigitte parter har ikke ansvar for uautorisert inngripen i noen deler av søknadsprosessen eller tekniske eller menneskelige feil av noe slag som kan skje under administrasjon av programmet eller levering av fordeler.

DU ER INNFORSTÅTT MED OG SAMTYKKER I AT, MED UNNTAK AV NÅR DET ER FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, DISSE BETINGELSENE ER EN FULLSTENDIG FRASKRIVELSE OG FRITAK FOR STRAFF FOR ALLE DINE KRAV OG RETTIGHETER RETTET MOT DE FRITATTE PARTENE, OG AT INGEN TILTAK VIL BLI IVERKSATT AV ELLER PÅ VEGNE AV DEG MED HENSYN TIL SLIKE RETTIGHETER.

Du er innforstått med at et eventuelt avkall på en bestemmelse i betingelsene ikke er et avkall på denne bestemmelsen i fremtiden. Hvis deler av betingelsene viser seg å være ugyldige eller ikke rettskraftige, samtykker du i at det ikke vil påvirke gyldigheten eller rettskraftigheten for de andre delene av betingelsene. Du samtykker i at disse betingelsene utgjør hele avtalen mellom Facebook og deg når det gjelder programmet.

Tilbake til GivingTuesday-ressurser