Aanvullingsvoorwaarden voor Giving Tuesday

Algemene programmavoorwaarden voor de aanvulling van GivingTuesday-donaties (‘Voorwaarden’)

Door stappen te ondernemen voor deelname aan het programma voor aanvulling van Giving Tuesday-donaties van Facebook (‘Programma‘), met inbegrip van, maar niet beperkt tot het doen van een donatie of het ontvangen of proberen te ontvangen van een donatie of aangevulde donaties rechtstreeks of namens iemand anders, waarvan je erkent dat het een goede en voldoende tegenprestatie is, ga je akkoord met de volgende Voorwaarden namens jezelf, je erfgenamen, rechtverkrijgenden, uitvoerders, beheerders, en alle anderen die voor of via jou handelen:

Het programma is een programma voor de aanvulling van donaties van Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië, VS. 94025 (‘FACEBOOK‘). Doe een donatie via een geautoriseerde betalingsmethode aan een liefdadigheidsinstelling gevestigd in de VS conform 501(c)(3) met de donatietools die Facebook biedt op het Facebook-platform voor het aanvullingsprogramma, waaronder inzamelingsacties, donatieknoppen, paginaberichten en livevideo’s (gezamenlijk ‘Functies voor donaties aan liefdadigheidsinstellingen‘ of afzonderlijk een ‘Functie voor donaties aan liefdadigheidsinstellingen‘ genoemd) vanaf 8:00 uur (EST) op dinsdag 3 december 2019 (‘Giving Tuesday‘) en dan vult Facebook het volledige bedrag van de donatie aan ten gunste van je gekozen inzamelingsactie, na verificatie van je originele donatie, uitsluitend naar goeddunken van Facebook, tot een totaalbedrag van $ 7.000.000 aan aangevulde donaties (‘Aanbod‘). Het Aanbod is alleen geldig op Giving Tuesday en is beperkt tot bedragen van maximaal $ 7.000.000 aan totale aanvullende donaties, $ 20.000 per donateur en $ 100.000 per begunstigde liefdadigheidsinstelling. Betalingen of donaties die zijn gedaan via een onderdeel van het Facebook-platform, de Facebook-website of de Facebook-app anders dan de Functies voor donaties aan liefdadigheidsinstellingen (met inbegrip van donaties aan donatiefondsen, inzamelingsacties voor persoonlijke doelen of Instagram-donatiestickers), komen niet in aanmerking voor het Aanbod.  Originele donaties, aangevulde donaties en andere voordelen gerelateerd aan het Programma worden in deze Voorwaarden gezamenlijk ‘voordelen‘ genoemd. 

Op je deelname aan het Programma, een poging tot of daadwerkelijk gebruik van of toegang tot de bijbehorende voordelen en gebruik van andere Facebook-producten en -services zijn de voorwaarden van het Facebook-platform van toepassing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Servicevoorwaarden van Facebook en de Voorwaarden voor donaties aan liefdadigheidsinstellingen (waar van toepassing op basis van je activiteiten), met inbegrip van alle voorwaarden en beleidslijnen die hierin zijn opgenomen (gezamenlijk aangeduid als de ‘Servicevoorwaarden‘) en worden geacht onderdeel uit te maken van ‘Services‘ zoals omschreven in de servicevoorwaarden. De Servicevoorwaarden zijn per verwijzing opgenomen in deze voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn een aanvulling op de Servicevoorwaarden (en geen vervanging hiervan). Facebook behoudt zich het recht voor om te allen tijde van je te eisen dat je binnen het gevraagde tijdsbestek documentatie, informatie of ander bewijs verstrekt waaruit blijkt dat je in aanmerking komt voor of anderszins voldoet aan deze Voorwaarden en de Servicevoorwaarden, en je gaat hiermee akkoord. Het Programma is nietig indien wettelijk verboden.

Als je wilt deelnemen aan het Programma door een donatie te doen of een aanvullende donatie te ontvangen, moet je:

  • een geldig Facebook-account hebben (om een donatie te doen);
  • ten minste 18 jaar oud zijn en wettelijk meerderjarig zijn in het rechtsgebied waarin je woont om te kunnen deelnemen;
  • geen fondsen proberen te werven, over te maken of te gebruiken voor activiteiten, personen of entiteiten die zich bevinden in een land of regio waarop uitgebreide Amerikaanse sancties van toepassing zijn, voor of namens personen of entiteiten op de lijst Specially Designated Nationals of de lijst Blocked Persons, of voor andere doeleinden die op enige andere manier in strijd zouden zijn met de toepasselijke Amerikaanse of niet-Amerikaanse handelssanctiewetgeving;
  • de juridische bevoegdheid hebben om te handelen namens de organisatie namens welke je handelt, indien van toepassing;
  • voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en regelgeving in verband met deelname aan het Programma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het doen van, het verzoeken om of het betrokken zijn bij een originele of aanvullende donatie of het gebruik of de ontvangst van donaties; en
  • je niet inlaten met niet-authentiek gedrag of gedrag dat Facebook beschouwt als ongepast, bedreigend, illegaal of bedoeld om een persoon of entiteit te irriteren, misbruiken of intimideren, een donatiebedrag te overdrijven, deel te nemen aan zelfherstel, de integriteit of intentie van het Programma op welke manier dan ook te ondermijnen of een bepaling in deze Voorwaarden of de Servicevoorwaarden te schenden.
  • in staat en bereid zijn om aangevulde donaties van de partner van Facebook, Network for Good, te ontvangen, die de aangevulde donaties voor dit Programma verstrekt.

Je gaat ermee akkoord dat jij en je liefdadigheidsinstelling/organisatie documentatie moeten ondertekenen voordat de voordelen worden toegekend, indien vereist, binnen het tijdsbestek dat wordt vereist door Facebook. Je stemt ermee in gebonden te zijn aan de besluiten van Facebook, die in elk opzicht definitief en bindend zijn. Facebook behoudt zich te allen tijde het recht voor om een begunstigde van voordelen of een potentiële begunstigde te diskwalificeren, zelfs indien op de hoogte gesteld of openbaar of anderszins aangekondigd, wegens het niet naleven van deze Voorwaarden of van toepassing zijnde wetgeving. Facebook behoudt te allen tijde de ultieme beslissingsbevoegdheid over alle ontvangen en aangevulde donaties en kan in zeldzame gevallen donaties terugsturen of weigeren aan te vullen indien een liefdadigheidsinstelling of inzamelingsactie niet voldoet aan de wettelijke, regelgevende, geschiktheids-, contractuele of andere vereisten of niet voldoet aan de Voorwaarden.

Facebook behoudt zich het recht voor om dit Programma of het Aanbod op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren, op te schorten of te wijzigen, vanwege een bepaalde reden of zonder reden en naar eigen goeddunken, zonder enige aansprakelijkheid of verplichting om je een vervangend voordeel of een andere compensatie te bieden, door een wijziging aan te kondigen via dezelfde kanalen die zijn gebruikt om het oorspronkelijke Aanbod te doen. Als je deze Voorwaarden schendt, is je deelname, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige aangevulde donatie, NIETIG en moet je onmiddellijk afstand doen van alle eventueel verstrekte voordelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot aangevulde donaties, indien deze aan jou zijn verstrekt.

Je gaat ermee akkoord en erkent dat donaties niet worden terugbetaald (met inbegrip van, maar niet beperkt tot je donatie die niet is aangevuld), uitgezonderd voor zover uitdrukkelijk is opgenomen in de Betalingsvoorwaarden voor community’s van Facebook (zie artikel 4.2). Je bevestigt en verklaart dat je de voorwaarden hebt nageleefd en deze zult naleven en dat je je niet schuldig hebt gemaakt aan fraude of bedrog bij je aanmelding voor het Programma of bij het claimen van de voordelen die je zijn geboden. Als voorwaarde van je deelname aan het Programma erken je dat Facebook ervoor kan kiezen om due diligence uit te voeren op jou en de personen met aanzienlijke controle binnen je liefdadigheidsinstelling of andere organisatie (indien van toepassing), en je gaat er hierbij mee akkoord om samen te werken met Facebook in verband met dit programma. Je gaat ermee akkoord dat je deelname aan het Programma, en die van je bedrijf/organisatie, afhankelijk is van de resultaten van de due diligence die mogelijk door Facebook wordt uitgevoerd, en je gaat ermee akkoord dat Facebook jou en je bedrijf/organisatie kan diskwalificeren als de resultaten enige handeling, overtreding of misdaad onthullen waarbij sprake is van een moreel schandelijke daad, of enige handeling, overtreding of misdaad die Facebook in het openbaar in diskrediet kan brengen of verachting, schandaal of belediging kan veroorzaken, of die het Programma, de community, of werknemers, agenten of gelieerde bedrijven van Facebook kan beledigen.

Facebook kan de gegevens die je indient met betrekking tot je deelname aan het Programma gebruiken zoals beschreven in het Gegevensbeleid van Facebook. Je erkent en geeft uitdrukkelijk toestemming voor het exporteren van je gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot je persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten en het gebruik hiervan voor het beheer van dit Programma. Facebook kan je gegevens openbaar maken voor derden om de voordelen voor jou beschikbaar te maken.

Je bent als enige verantwoordelijk voor alle belastingen met betrekking tot of verschuldigd door de aanvaarding van je voordelen, en, indien nodig naar eigen goeddunken van Facebook, kan Facebook een belastingaangifteformulier voor de totale waarde van de voordelen indienen bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Je begrijpt dat je mogelijk verplicht bent om aanvullende documentatie voor belastingaangifte in te vullen, zoals nodig geacht door Facebook, naar eigen goeddunken, voordat je enig voordeel ontvangt.

Je mag de donaties op geen enkele manier gebruiken die de toepasselijke wetgeving schendt, waaronder op een manier die als omkoping, smeergeld, een illegale campagnebijdrage, of een andere schending van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot corruptie en politieke activiteiten of andere toepasselijke wetgeving kan worden aangemerkt.

Als je een overheidsfunctionaris of politieke functionaris bent of onderdeel uitmaakt van een overheidsinstantie of politieke organisatie, ga je ermee akkoord dat je aanname en gebruik van de donaties in overeenstemming is met alle wet- en regelgeving met betrekking tot het aannemen van giften van waarde die geldt voor je instantie of organisatie. Het begrip ‘overheidsinstantie’ omvat, maar is niet beperkt tot, overheidsinstellingen op elk niveau, bedrijven die eigendom zijn van of worden bestuurd door een overheidsinstantie of -functionaris en openbare internationale organisaties (zoals de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie). Het begrip ‘overheidsfunctionaris’ omvat ambtenaren, werknemers en andere personen die in een officiële hoedanigheid handelen uit naam van een van de bovengenoemde instanties en personen, evenals hun familieleden. Het begrip ‘politieke organisatie of functionaris’ omvat politieke partijen, campagnes en kandidaten, met inbegrip van functionarissen, werknemers en anderen die in een officiële hoedanigheid handelen uit hun naam, evenals hun familieleden.

Voordelen zijn niet-overdraagbaar. Niets in deze Voorwaarden vormt een beperking, uitsluiting of wijziging van enige wettelijke consumentengarantie of enige impliciete voorwaarde of garantie wanneer uitsluiting daarvan op grond van deze Voorwaarden strijdig zou zijn met enige wettelijke bepaling, wetgeving of regel, of ervoor zou zorgen dat enig deel van deze Voorwaarden nietig zou zijn (‘Niet-uitsluitbare garanties‘). Voor zover dit maximaal is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, en met uitsluiting van niet-uitsluitbare garanties, worden alle voordelen verstrekt zoals deze zijn (‘as is’), zonder garantie of verklaring, expliciet of impliciet, feitelijk, aangepast of bij wet, ongeacht of dit nu bekend is of hierna vastgesteld, en verstrekt door Facebook of haar moederbedrijf, gelieerde bedrijven, dochterondernemingen, divisies en promotiepartners of hun werknemers, leidinggevenden, directeurs, leden, managers, agenten of vertegenwoordigers (gezamenlijk, met Facebook, de ‘Uitgesloten partijen’ genoemd) of eenieder waarvoor de Uitgesloten partijen mogelijk aansprakelijk zijn. Elke vermeende of daadwerkelijke dubbelzinnigheid of afwijking met betrekking tot het Programma zal naar eigen goeddunken door Facebook worden opgelost. ALS VOORWAARDE VOOR DEELNAME STEM JE ERMEE IN DE UITGESLOTEN PARTIJEN TE VRIJWAREN VAN, ONTSLAAN VAN, TE BESCHERMEN TEGEN EN SCHADELOOS TE STELLEN VOOR (DAT WIL ZEGGEN VERDEDIGEN EN/OF VERGOEDEN) ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE VORM VAN LETSEL OF SCHADE DIE WORDT OPGELOPEN IN VERBAND MET DE DEELNAME AAN, HET REIZEN VAN EN NAAR OF DE VOORBEREIDING OP PROGRAMMAGERELATEERDE ACTIVITEIT OF DE AANVAARDING, HET GEBRUIK OF HET MISBRUIK VAN EEN BELONING, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, LETSEL, SCHADE, OVERLIJDEN, VERLIES OF ONGELUK VAN/AAN PERSONEN OF EIGENDOMMEN (DEZE TOEZEGGING OM TE VRIJWAREN, BESCHERMEN OF SCHADELOOS TE STELLEN IS ECHTER (INDIEN DIT IS VEREIST IN DE WETGEVING VAN JE RECHTSGEBIED) NIET VAN TOEPASSING IN GEVALLEN VAN LICHAMELIJK LETSEL OF OVERLIJDEN VOOR ZOVER DIT OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL WORDT VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN FACEBOOK OF EEN ANDERE DERDE PARTIJ, INDIEN DE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE BENADEELDE PARTIJ NIET WETTELIJK KAN WORDEN UITGESLOTEN). Uitgesloten partijen zijn niet aansprakelijk voor onbevoegd ingrijpen in een onderdeel van de aanmeldingsprocedure of voor technische of menselijke fouten die kunnen voorkomen in de administratie van het Programma of tijdens het verstrekken van voordelen.

JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, BEHALVE INDIEN WETTELIJK VERBODEN, DEZE VOORWAARDEN EEN COMPLETE VRIJWARING EN VRIJSTELLING VORMEN VAN AL JE RECHTEN EN CLAIMS TEGEN DE UITGESLOTEN PARTIJEN EN DAT GEEN ACTIE ZAL WORDEN ONDERNOMEN DOOR OF NAMENS JOU MET BETREKKING TOT DERGELIJKE RECHTEN.

Je begrijpt dat een verklaring van afstand van een bepaling in de Voorwaarden geen toekomstige verklaring van afstand van dergelijke bepaling inhoudt. Je gaat ermee akkoord dat de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling in de Voorwaarden op geen enkele wijze invloed heeft op de geldigheid of afdwingbaarheid van een ander deel van de Voorwaarden. Je gaat ermee akkoord dat de Voorwaarden de volledige overeenkomst vormen tussen jou en Facebook met betrekking tot het Programma.

Terug naar Informatiebronnen voor Giving Tuesday