Villkor för GivingTuesday-matchning

Villkor för matchningsprogrammet för GivingTuesday (“Villkor”)

Genom att vidta steg för att delta i Facebooks matchningsprogram för GivingTuesday (”Programmet”), inklusive, men inte begränsat till, genom att skänka eller ta emot eller försöka ta emot gåvor eller matchade belopp direkt eller för någon annans räkning, vilket du bekräftar var för sig är ett fullgott skäl, godkänner du följande Villkor för egen räkning, för dina arvingar, övertagare, testamentsexekutorer, administratörer och alla andra som genom dig:

Programmet är ett matchningsprogram för gåvor från Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien, USA 94025 (”Facebook”). skänker en gåva via ett auktoriserat betalningssätt till en USA-baserad 501(c)(3)-välgörenhetsorganisation med hjälp av de gåvoverktyg som Facebook tillhandahåller på Facebooks plattform för matchningsprogrammet, inklusive insamlingar, knappar för att skänka gåvor, inlägg och livevideor (gemensamt kallade ”Gåvofunktioner”, var och en kallad en ”Gåvofunktion”) som inleddes 08.00 EST tisdagen den 3 december 2019 (”GivingTuesday”). Facebook kommer, efter verifiering helt efter Facebooks eget gottfinnande, att matcha din ursprungliga gåva upp till totalt 7 000 000 USD i matchade gåvor (”Erbjudandet”). Erbjudandet gäller endast på GivingTuesday och är begränsat till maximalt 7 000 000 USD totalt, upp till 20 000 USD per givare, och upp till 100 000 USD per mottagande välgörenhetsorganisation. Betalningar eller gåvor som lämnas via någon annan del än Gåvofunktionerna på Facebooks plattform, webbplats eller app – inklusive gåvor eller insamlingar till personliga ändamål, eller via Instagrams dekal för gåvor – är inte kvalificerade för Erbjudandet.  Ursprungliga gåvor, matchade gåvor och andra förmåner relaterade till Programmet, kan kollektivt kallas för ”förmåner” i dessa Villkor. 

Ditt deltagande i Programmet, försök till eller faktisk användning av eller tillgång till relaterade förmåner och användning av Facebooks övriga produkter och tjänster regleras alla av villkoren för Facebooks plattform, inklusive, men inte begränsat till Facebooks användarvillkor och villkoren för gåvor till välgörenhet (som gäller baserat på dina aktiviteter), inklusive alla villkor och riktlinjer som är inkluderade i dessa (gemensamt kallade ”Användarvillkor”), och anses vara en del av ”Tjänster” enligt Användarvillkoren. Användarvillkoren är införlivade i dessa Villkor genom denna referens. Dessa Villkor gäller som ett tillägg till (och inte i stället för) Användarvillkoren. Facebook förbehåller sig rätten att när som helst begära att du tillhandahåller dokumentation, information eller andra bevis på att du är berättigad enligt, eller på annat sätt efterlever dessa Villkor och Användarvillkoren, och du samtycker till att tillhandahålla dessa uppgifter inom den begärda tidsfristen. Detta program gäller inte där lagen förbjuder det.

För att delta i Programmet genom att antingen skänka en gåva eller ta emot en matchande gåva, måste du:

  • ha ett giltigt Facebook-konto (för att skänka en gåva)
  • vara minst 18 år och myndig i din jurisdiktion för att få delta
  • underlåta att försöka samla in, överföra eller använda medel för aktiviteter, personer eller enheter som är belägna i ett land eller en region som omfattas av omfattande amerikanska sanktioner, för eller på uppdrag av privatpersoner eller organisationer som står på OFAC:s ”svarta lista” (List of Specially Designated Nationals or Blocked Persons) eller i annat syfte som annars skulle strida mot tillämpliga amerikanska eller icke-amerikanska handelssanktioner
  • ha juridiska befogenheter att agera på uppdrag av den organisation du eventuellt företräder
  • följa alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter i samband med alla former av deltagande i Programmet, inklusive, men inte begränsat till, att lämna, be om, eller vara involverad i ursprungliga eller matchande gåvor eller användning eller mottagande av skänkta medel
  • underlåta att ägna dig åt bedrägligt beteende eller beteende som Facebook anser olämpligt, hotfullt, olagligt eller som är avsett att provocera, förolämpa eller trakassera någon annan person eller enhet, överdriva något gåvobelopp, ägna dig åt självinträde, undergräva integriteten hos eller avsikten med programmet på något sätt, eller bryta mot någon bestämmelse i dessa Villkor eller Användarvillkoren
  • kunna och vilja ta emot matchande gåvor från Facebooks partner Network for Good, som kommer att tillhandahålla de matchande gåvorna för detta Program.

Du samtycker till att, vid behov och inom den tidsfrist som krävs av Facebook, underteckna och att din välgörenhetsorganisation/organisation undertecknar dokumentation innan förmåner beviljas. Du samtycker till att följa Facebooks beslut som är slutliga och bindande i alla avseenden. Facebook förbehåller sig rätten att diskvalificera en förmånstagare eller en potentiell förmånstagare när som helst, även om denne har underrättats, eller det har tillkännagivits offentligt eller på annat sätt, om denne försummar att följa dessa Villkor eller gällande lagstiftning. Facebook har alltid den slutgiltiga bestämmanderätten över alla gåvor som man tar emot och matchar, och kan i sällsynta fall omdirigera eller vägra att matcha belopp när en välgörenhetsorganisation eller insamling inte uppfyller juridiska, kvalificeringsgrundande, avtalsmässiga eller andra krav, eller inte efterlever Villkoren.

Facebook förbehåller sig rätten att avbryta, upphäva eller ändra hela eller delar av Programmet eller Erbjudandet när som helst utan föregående meddelande, oavsett anledning och helt enligt eget gottfinnande samt utan ansvar eller skyldighet att ersätta dig på något sätt, genom att meddela en förändring genom samma kanaler som användes för att offentliggöra det ursprungliga Erbjudandet. Om du bryter mot något av dessa Villkor UPPHÖR ditt deltagande, inklusive, men inte begränsat till, alla matchade gåvor, och du måste omedelbart frånsäga dig samtliga förmåner, inklusive, men inte begränsat till, alla matchade gåvor, om några sådana tillfallit dig.

Du samtycker till och godkänner att gåvor inte är återbetalningsbara (inklusive, men inte begränsat till, om din gåva inte har matchats) förutom i de fall som uttryckligen anges i Facebooks betalningsvillkor för communityn (se avsnitt 4.2). Du bekräftar och intygar att du har uppfyllt och kommer att uppfylla Villkoren och att du inte har begått någon bedräglig handling vid din ansökan till programmet eller när du har tagit eventuella förmåner som erbjuds dig i anspråk. Som ett villkor för ditt deltagande i Programmet bekräftar du att Facebook kan välja att genomföra en vederbörlig granskning av dig och personer med betydande inflytande i din välgörenhetsorganisation eller annan organisation (om så är tillämpligt), och du samtycker härmed till att samarbeta med Facebook i samband med denna granskning. Du samtycker till att ditt, och ditt företags/din organisations, deltagande i programmet är beroende av resultatet av den vederbörliga granskning som kan utföras av Facebook, och Facebook kan diskvalificera dig och ditt företag/din organisation om resultaten avslöjar handling, överträdelse eller brott som rör brist på moral, eller som leder till att Facebooks rykte tar skada, eller att Facebook blir föremål för vanrykte, skandal eller förlöjligande, eller som kan kränka eller väcka anstöt i Programmet, communityn eller hos Facebooks anställda, ombud eller dotterbolag.

Facebook kan använda de uppgifter du lämnar i samband med din medverkan i Programmet i enlighet med vad som anges i Facebooks datapolicy. Du erkänner och samtycker uttryckligen till export av din information, inklusive men inte begränsat till, personuppgifter, till USA och dess användning där för att administrera Programmet. Facebook kan lämna vidare dina uppgifter till tredje part för att göra någon av fördelarna tillgänglig för dig.

Du är ensam ansvarig för alla skatter i samband med eller på grund av godkännandet av dina förmåner, och Facebook kan, om så krävs, och efter eget gottfinnande, lämna in en deklaration av det totala värdet av fördelarna till USA:s skattemyndighet. Du förstår att du kan behöva inkomma med ytterligare deklarationsuppgifter, som Facebook efter eget gottfinnande anser vara nödvändiga, innan du mottar några förmåner.

Du får inte använda gåvan på ett sätt som bryter mot tillämpliga lagar, inklusive ett sätt som skulle innebära mutning, en olaglig bestickning, ett olagligt kampanjbidrag eller andra brott mot tillämpliga lagar om antikorruption, politisk aktivitet eller annat.

Om du är en statlig eller politisk enhet eller tjänsteman godkänner du att ditt mottagande och användningen av gåvor är i överensstämmelse med alla regler och bestämmelser som är tillämpliga för din enhet eller organisation som övervakar mottagandet av värdefulla saker. En statlig enhet inkluderar, men är inte begränsad till offentliga organ på alla nivåer, företag som ägs eller kontrolleras av en statlig enhet eller tjänsteman och offentliga internationella organisationer (som Förenta nationerna eller Världshälsoorganisationen). En myndighetsperson inkluderar alla tjänstemän, anställda och alla andra som agerar i officiell kapacitet å någon av de ovanståendes vägnar såväl som deras familjemedlemmar. En politisk enhet eller tjänsteman betyder politiska partier, kampanjer eller kandidater, inklusive alla tjänstemän, anställda och alla andra som handlar i officiell kapacitet å deras vägnar såväl som deras familjemedlemmar.

Förmånerna får inte överföras eller överlåtas. Inget i dessa Villkor ger sken av eller innebär i egentlig mening begränsning, uteslutande, eller ändring av eventuella lagstadgade konsumentgarantier eller underförstådda villkor eller garantier, om ett uteslutande av dessa från Villkoren skulle strida mot gällande lagar eller regler, eller leda till att någon del av dessa villkor upphör att gälla (”Obligatoriska garantier”). I största möjliga utsträckning enligt gällande lag, och förutom Obligatoriska garantier, tillhandahålls alla förmåner ”SOM DE ÄR”, dvs. utan att garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, faktiskt eller enligt sed eller lag, oavsett om dessa är kända nu eller antas senare, ges av Facebook eller dess moderbolag, dotterbolag och marknadsföringspartner eller någon av deras anställda, befattningshavare, styrelseledamöter, medlemmar, chefer, ombud eller företrädare (kollektivt tillsammans med Facebook kallade ”Friskrivna parter”), eller som någon av de Friskrivna parterna kan åläggas. Eventuella påstådda eller faktiska tvetydigheter eller avvikelser relaterade till Programmet kommer att lösas av Facebook efter eget gottfinnande. SOM ETT VILLKOR FÖR ATT DELTA SAMTYCKER DU TILL ATT FRISKRIVA, FRIGÖRA, HÅLLA SKADESLÖSA OCH ERSÄTTA (DVS. FÖRSVARA OCH/ELLER ERSÄTTA) DE FRISKRIVNA PARTERNA, FRÅN ALLT ANSVAR VID PERSON- ELLER SAKSKADOR AV NÅGON TYP SOM ERHÅLLS I SAMBAND MED DELTAGANDE I, RESANDE TILL ELLER FRÅN ELLER FÖRBEREDELSER INFÖR NÅGON PROGRAMRELATERAD AKTIVITET ELLER ACCEPTERANDE, ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV FÖRMÅN(ER), INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, PERSONSKADOR, SAKSKADOR, DÖDSFALL, FÖRLUSTER ELLER OLYCKA, DOCK (MEN ENBART OM LAGEN I DIN JURISDIKTION KRÄVER DET) GÄLLER DETTA ÅTAGANDE OM FRISKVIRNING, SKADESLÖSHET OCH ERSÄTTNING INTE VID KROPPSSKADA ELLER DÖDSFALL ELLER I DEN UTSTRÄCKNING DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA ORSAKAS AV FACEBOOKS ELLER ANNAN TREDJE PARTS FÖRSUMLIGHET, DÄR ANSVAR GENTEMOT DEN SKADADE PARTEN INTE KAN EXKLUDERAS ENLIGT LAG). Friskrivna parter bär inget ansvar för obehörig inblandning i någon del av ansökningsprocessen eller tekniska eller mänskliga fel av något slag som kan uppstå i samband med förvaltningen av Programmet eller tillhandahållandet av förmåner.

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT, MED UNDANTAG FÖR DE FALL DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, DESSA VILLKOR INNEBÄR EN TOTAL ÖVERLÅTELSE AV ALLA RÄTTIGHETER GENTEMOT DE FRISKRIVNA PARTERNA OCH ATT INGA ÅTGÄRDER KOMMER ATT VIDTAS AV DIG ELLER FÖR DIN RÄKNING I FRÅGA OM SÅDANA RÄTTIGHETER.

Du förstår att ett eventuellt upphävande av en bestämmelse i Villkoren i ett särskilt fall inte innebär ett upphävande av villkoret i fråga i framtiden. Du godkänner att ogiltighet eller ogenomförbarhet för någon del av Villkoren inte på något sätt inverkar på giltigheten eller genomförbarheten för någon annan del av Villkoren. Du godkänner att Villkoren utgör hela avtalet mellan Facebook och dig i fråga om Programmet.

Tillbaka till GivingTuesday-resurserna